...

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 13 – 19 พฤษภาคม 2559 โครงการมหกรรมการแสดงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และดนตรีแบบบูรณาการ ภายใต้โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทย ปี 2559

(จำนวนผู้เข้าชม 14 ครั้ง)